INOVACE PŘEDTISKOVÉ PŘÍPRAVY

ŽIVÉ OBJEKTY

 • Inteligentní značky a info panely
 • Dynamické reporty
 • Spojení živých objektů s obsahem dokumentu nebo s externími daty
 • Snadná a rychlá tvorba kót
 • Variabilní tisk textu, čárových kódů, vazeb
 • Definice šablon pro dynamický design dokumentu

LIVE OBJECTS

 • Repères intelligents et panneaux d’information
 • Rapports interactifs
 • Lien permanent entre les LIVE Objects, le contenu du document et des données externes
 • Création rapide et facile des flèches de cotation
 • Données variables (VDP) pour le texte, les codes-barres, les liens externes
 • Définition de gabarits pour des créations dynamiques

LIVE OBJECTS

 • Intelligent marks and info panels
 • Dynamic reports
 • Connect LIVE Objects to documentcontent or external data
 • Fast and easy generation of dimension
  arrows
 • VDP for text, barcodes, external links
 • Define templates for dynamicdocument design